10 ธันวาคม “ครบรอบ 89 ปี รัฐธรรมนูญไทย” และ “วันสิทธิมนุษยชน”

203

วันที่ 10 ธันวาคมนี้ ถือเป็นวันครบรอบ 89 ปี การประกาศใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทย และได้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยคณะราษฎร ในวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน

นอกจากวันที่ 10 ธันวาคมจะเป็น “วันรัฐธรรมนูญไทย” ยังเป็น “วันสิทธิมนุษยชนสากล” (Human Rights Day) อีกด้วย

วันสิทธิมนุษยชน เป็นวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้มีการลงมติรับรอง “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชน และเป็นพื้นฐานของกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน 

[ เอลีนอร์ รูสเวลต์ (Eleanor Roosevelt) ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ]

⠀⠀⠀

“มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและ เสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ”

“ปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา”

– ปฎิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อที่ 1 และ 2 –

นับตั้งแต่เหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยพรรคนาซี ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษชนครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ นานาชาติจึงเล็งเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และสันติภาพระหว่างมนุษยชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฎกรรมดังกล่าวขึ้นอีก นี่จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง องค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อจุดประสงค์ในธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ 

ในปี ค.ศ. 1946 UN มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ” ขึ้นมา  และได้เคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมของมนุษย์ จนกระทั่งผลักดันให้มีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนสำเร็จในปี ค.ศ. 1948 ซึ่งสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของความเท่าเทียมของมนุษย์ เป็นหัวใจหลักของอิสรภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพในโลกนั่นเอง 

⠀⠀⠀

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนได้ที่
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (https://www.nhrc.or.th/)