NIA เดินหน้าหลักสูตรผู้นำนวัตกรรมรุ่นใหม่ PPCIL รุ่น 4

52
NIA, PPCIL

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดกิจกรรมเปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐเละเอกชน หรือ PPCIL รุ่นที่ 4 เพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ของภาครัฐและเอกชนให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรมและนำมาสร้างสรรค์เป็นข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ช่วยแก้ปัญหาสำคัญของประเทศได้ด้วยนวัตกรรม พร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อก่อให้เกิดการขับเคลื่อนผลักดันนวัตกรรมในระดับประเทศได้ต่อไป

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันวิทยาการนวัตกรรม หรือ NIA Academy ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตร PPCIL มาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว เพื่อสร้างศักยภาพผู้นำภาครัฐและเอกชนให้มีแนวความคิดที่เป็นนวัตกรรมผ่านการพัฒนาความรู้และความเข้าใจ บ่มเพาะทักษะและกระบวนทัศน์ เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ

โดยผลักดันให้กลุ่มผู้นำเหล่านี้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนวัตกรรม และกระตุ้นให้เกิดการสร้างสรรค์เครือข่ายทางนโยบาย ระหว่างผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถสร้างนโยบายนวัตกรรมที่พร้อมนำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป และจากผลสัมฤทธิ์ของการจัดอบรมดังกล่าวก่อให้เกิดนโยบายนวัตกรรมขึ้นระหว่างการเรียนรู้ในหลักสูตรฯ จำนวน 15 ข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบาย และบางข้อเสนอสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ NIA พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมผลักดันให้ทุกคนใช้ศักยภาพอย่างเต็มกำลัง เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้า”

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า ผลสำเร็จจากหลักสูตร PPCIL ทั้ง 3 รุ่นที่ผ่านมา นอกจากจะทำให้เกิดการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางนวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้นำจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังก่อให้เกิด “ต้นแบบข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบาย” ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน 4 ประเด็น ได้แก่

1) ด้านกำลังคนนวัตกรรม 2) ด้านนวัตกรรมในกลุ่มสังคมวัยวุฒิ 3) ด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจในมิติต่างๆ 4) ด้านการยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรม

โดยจะเห็นได้ว่าความแตกต่างของการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมในหลักสูตรนี้ คือ การสร้างความสามารถของผู้นำรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่เพียงการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด แต่เป็นการวางระบบจัดการเชิงนโยบายโดยอาศัยแนวทางการคาดการณ์และการคิดเชิงอนาคต ร่วมกับหลักการออกแบบนโยบายที่เข้าใจบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นวัตกรรมเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อํานวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อํานวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA เปิดเผยว่า หลักสูตร PPCIL นี้ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ สำหรับนำไปปรับใช้และพัฒนาองค์กร ธุรกิจ และเมือง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายนักบริหารที่เข้มแข็ง และสามารถต่อยอดสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้ประโยชน์ต่อธุรกิจและประเทศได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม