โครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

704

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวประชารัฐ” หวังสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง  และยั่งยืน สามารถสร้างรายได้  เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ ส่งเสริมการใช้สินค้าสมุนไพรชุมชนในรูปแบบที่กว้างขวางขึ้นให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย

ดร. สุวิทย์  เมษินทรีย์   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นประธานเปิดงาน และเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน 79,595  กองทุน ทั่วประเทศที่ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 3 แสนล้านบาท  โดยเฉพาะโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของตลาดผู้รักสุขภาพที่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและสมุนไพรขยายตัวมากขึ้น ผู้ประกอบการต้องไม่หยุดนิ่งในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคและตลาดที่แตกต่าง  ควบคู่กับคุณภาพ มาตรฐาน สุขอนามัย การผลิตที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระเบียบการค้า ตลอดจนสร้างเสริมคุณค่าของแบรนด์

   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   หรือ สทบ. นำโดย รศ.นที  ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลนำโดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา   นายกรัฐมนตรี  ได้มีนโยบายขับเคลื่อนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรของประเทศไทยขึ้น ทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ได้รับมอบนโยบายดังกล่าวมาดำเนินการจนเกิดเป็นหลักสูตร “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพร ตามแนวประชารัฐ และมีการจัดการอบรมไปแล้ว 2 รุ่นแล้ว ผลปรากฎว่ามีกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้เปิดอบรม รุ่นที่  3 อย่างเป็นทางการ

     ซึ่งมีบทบาทสำคัญนำมาเป็นฐานในการสร้างอาชีพ   ต่อยอดประยุกต์จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  ตราสินค้า นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา สร้างรายได้  การออกสู่ตลาดเพื่อส่งเสริมการขายในอนาคต เผยแพร่ไปยังกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (AEC)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนอีกด้วย

     ที่ผ่านมา สทบ.  มีสินค้ากองทุนหมู่บ้านวางจำหน่าย ควบคู่กับการจัดตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นตลาดที่จัดจำหน่ายสินค้ากองทุนหมู่บ้านหลังจากมีการอบรมผ่านไป 2 รุ่นแล้ว    ทาง สทบ. ได้สนับสนุนและต่อยอดสินค้าสมุนไพรให้ได้ออกตลาดจริงเพื่อจำหน่ายสินค้าสมุนไพร ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมในเดือนตุลาคม 2560  ทำให้กลุ่มชุมชนได้มีประสบการณ์ในการจัดจำหน่าย ขยายตลาดและสร้างรายได้ โอกาสในการนำสินค้าของชุมชนสู่ตลาดโลก    สำหรับการออกตลาดครั้งนี้มีกระแสตอบรับอย่างดีมากจากประชาชนทั่วไป   ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาจับจ่ายใช้สอย  และรวมถึงการได้รับความรู้จากกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

     ทั้งนี้ การจัดอบรมทั้งหมดเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของรากฐานเศรษฐกิจ ด้วยการอบรมส่งเสริมความรู้และทักษะในการพัฒนาสินค้ากองทุนหมู่บ้านด้านสมุนไพรไทยในเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงสนามแข่งขันสู่ตลาดสากล โดยผนึกกำลังภาคีเครือข่ายสนับสนุน  เน้นกระบวนการดำเนินงานอย่างมีระบบแบบแผน  ภูมิปัญญาไทยเพื่อสร้างอาชีพ  รายได้  ต่อยอดประยุกต์จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  ตราสินค้า   นวัตกรรมแห่งภูมิปัญญา   เพื่อเตรียมการออกสู่ตลาดกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (AEC)  รวมทั้ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของรัฐบาลตามนโยบายของรัฐบาล