“ศิริราช” ชวนคนไทยออมตามรอยพ่อ แลกกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน

1414

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชวนคนไทยออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ” รณรงค์ส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยการออมและการแบ่งปันแก่สังคมไทย ด้วยการออมเงินในกระปุกส่วนตัวและนำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะนำเงินออมร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กล่าวถึงที่มาของโครงการออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญต่อการออมเป็นอย่างยิ่ง ดังพระราชดำรัส ‘การประหยัดอดออมเป็นรากฐาน ในการสร้างตัว สร้างฐานะของบุคคล ตลอดจนความเจริญมั่นคง ของสังคมและชาติบ้านเมือง’ ที่พระราชทานเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชตลอดจนพระจริยวัตรเรื่องการประหยัดอดออมที่ทรงเป็นแบบอย่าง จนได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ “นักออมเงิน”

ขณะเดียวกัน พระองค์ยังได้รับ การหล่อหลอมให้รู้จัก “การออมเพื่อให้” จากสมเด็จย่าที่ทรงตั้งกระป๋องออมสิน ที่เรียกว่า “กระป๋องคนจน” หากทรงนำเงินไปทำกิจกรรมแล้วมีกำไร จะต้องถูก “เก็บภาษี” หยอดใส่ กระปุก 10% ทุกสิ้นเดือน มีการประชุมเพื่อถามความเห็นถึงการนำเงินในกระป๋องนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจนอย่างไร ซึ่งทรงยึดแนวปฏิบัติครั้งทรงพระเยาว์เรื่อยมาจวบจนตลอดระยะเวลาทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี จากวิถีปฏิบัติของพระองค์เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดโครงการเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่คำพ่อสอนและรณรงค์ให้คนในสังคมเดินตามรอยพ่อ ด้านการออมเพื่อการแบ่งปัน และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม”

ทั้งนี้ผู้ร่วมออมจะได้รับกระปุกออมเงินสัญลักษณ์จำลองอุปกรณ์ทรงงาน 3 แบบ ได้แก่ วิทยุสื่อสาร, กล้องถ่ายรูป และพระราชพาหนะทรงงาน ที่แต่ละชิ้นมีเรื่องราวที่น่าประทับใจในความห่วงใย พระอัจฉริยภาพและทรงเป็นผู้เสียสละเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง

“วิทยุสื่อสาร” จากความสนพระทัยในเรื่องวิทยุสื่อสารส่วนพระองค์ เกิดเป็นเครือข่ายเพื่อส่วนรวม โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพยายามหาวิธีพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากพระองค์เสด็จเยี่ยมชาวบ้านบ่อย แต่การสื่อสารที่มีข้อจำกัดทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก

“กล้องถ่ายรูป” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของการออมเงินเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่สนพระทัยเมื่อครั้งพระชนมายุเพียง 8 พรรษา ทรงซื้อกล้องถ่ายรูปด้วยเงินสะสมส่วนพระองค์ และทรงสร้างคุณค่าจากความสนพระทัยเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ได้เป็นอย่างดี และนำมาซึ่งกษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงสอนให้ประชาชนใช้ของให้เกิดคุณค่าแก่ส่วนรวม ดังพระราชดำรัส “การถ่ายภาพเป็นงานศิลปะเป็นของดีมีประโยชน์ ขออย่าได้ถ่ายภาพกันเพื่อความสนุกสนาน หรือความสวยงามเท่านั้น จงใช้ภาพให้เกิดคุณค่าแก่สังคมให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม งานศิลปะจะได้ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อีกแรงหนึ่ง”

“พระราชพาหนะทรงงาน” ทรงเลือกใช้รถจี๊บ เพื่อจะได้เข้าไปในถิ่นทุรกันดาร เข้าถึงพสกนิกรของพระองค์มากที่สุด ด้วยพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงไปในทุกที่ ทรงสอนให้สร้างรายได้ ทรงสร้างอาชีพ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 32,866.73บาท เริ่มต้นโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการทดลองเลี้ยงโคนมสวนจิตรลดา จนเติบโตเป็นโครงการหลวง สร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

“พวกเราจะคุ้นตากันดีกับภาพที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ โดยมี วิทยุสื่อสาร กล้องถ่ายรูปติดพระองค์เสมอ หรือภาพที่พระองค์เสด็จบุกบั่นไปในพื้นที่ห่างไกลด้วยรถตรวจการณ์ เราจึงได้จำลอง อุปกรณ์เหล่านี้มาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนคุณค่าทางจิตใจ ในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยและผู้เข้ามาพึ่ง พระบรมโพธิสมภาร” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์กล่าวสรุป

ขั้นตอนง่ายๆในการร่วมโครงการ “ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ”

1.ออมเงินให้เต็มกระปุกขนาดใดก็ได้

2. นำมาแลกรับกระปุกที่ระลึกสัญลักษณ์อุปกรณ์ทรงงาน

โดยในการเปิดรับแลกกระปุกนั้น SiPH ได้กำหนด ให้แลกกระปุกวิทยุสื่อสารเป็นแบบแรกในวันที่ 28 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม ตามด้วยกล้องถ่ายรูป ในวันที่ 21 สิงหาคม – 20 กันยายน และพระราชพาหนะทรงงานในวันที่ 21 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการออมอย่างต่อเนื่อง

หากต้องการสะสมกระปุกที่ระลึกครบทั้ง 3 แบบ มีช่องทางในการแลกรับกระปุก 3 ช่องทาง คือช่องทางแรกผ่านทางเวบไซต์ www.savingforgiving.com ช่องทางที่สองที่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ช่องทางที่สามคือแลกในกิจกรรม โรดโชว์ ที่ห้างสรรพสินค้าตามวันเวลาที่กำหนด

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here