ราชทัณฑ์รวมพลคนอาสาราชทัณฑ์ ครั้งแรกในการรวมตัวกันของผู้สร้างแรงบันดาลใจ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

88

กรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม โดยมีนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ในสังกัด และจิตอาสาร่วมทำความสะอาดปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี


โดยกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รวมบุคคลผู้เคยก้าวพลาดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา, แพท พาวเวอร์แพท, เควิน ฌ็อง โดนาท์,มิตร มิตรชัย , อั้ม แอบแซ่บ และผู้ก้าวพลาดอีกมากมายรวมทั้งดาราสาวจิตอาสา เอ็มมี่ แม็กซิมที่ร่วมปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยหลายคนล้วนประกอบอาชีพที่สุจริตและดีใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ต้องขังในเรือนจำให้มีความหวังที่จะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขในอนาคต พร้อมนี้ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรเครือข่ายผู้พ้นโทษที่ร่วมเป็น “พลังทำความดีเพื่อแผ่นดิน” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ร่วมทำความดีและทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม

รวมถึงกิจกรรมในวันนี้มีข้าราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์และจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของกรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรี และผู้ต้องขังจิตอาสาจากเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมล้างท่อระบายน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำพิบูลสงคราม ๓(ท่าน้ำนนท์) อีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชน ร.ร.นครนนท์วิทยา การเย็บเต้านมเทียมเพื่อบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม รวมถึงมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

การดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้คณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ รวมถึงผู้ต้องขังที่ออกทำงานสาธารณะทุกราย ล้วนมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อสังคมอีกทั้ง เป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ มีจิตอาสาต่อส่วนรวม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสริมสร้างระเบียบวินัย พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้ก้าวพลาด ผู้พ้นโทษให้ได้รับโอกาสและได้รับการยอมรับจากสังคมซึ่งจะเห็นได้ว่าบุคคลเหล่านี้ยังสามารถทำคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเองและต่อสังคม ตลอดจนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังและผู้ที่เคยก้าวพลาดให้กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต