“ม.กรุงเทพธนบุรี” ก้าวทันกระแสไทยแลนด์ 4.0 เปิดหลักสูตร “New Era” ผู้บริหารยุคใหม่

703

เพื่อเป็นตอกย้ำความเป็น “WE ARE PROFESSIONAL” มหาวิทยาลัยมืออาชีพ ล่าสุด “มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี” เปิดหลักสูตร “New Era ผู้บริหารยุคใหม่” หวังผลิตบุคลากรชั้นนำและมีคุณภาพขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ

     ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสังคม มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีนวัตกรรมทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากลสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความพร้อมในระดับประเทศและต่างประเทศ

     “ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยคณะรัฐศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรคือ “New Era ผู้บริหารยุคใหม่” ในระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นกันเองเหมือนครอบครัว รวมถึงปฏิบัติและเรียนรู้อย่างผู้บริหารมืออาชีพ”

     ดร.เอราวัณ ทับพลี ผู้อำนวยการโครงการผู้บริหารยุคใหม่ (New Era) กล่าวเสริมว่า สำหรับหลักสูตร ผู้บริหารยุคใหม่ หรือ New Era มีคณาจารย์และวิทยากรพิเศษที่ล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งยังเป็นคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ พร้อมที่จะมอบประสบการณ์อันล้ำค่า พร้อมทั้งเทคนิคใหม่ ๆ ในการบริหารที่สามารถนำไปใช้ได้จริง สอบถามรายละเอียดได้ที่ผม โทร.081-870-1993 และ คุณกีรติ ลิ่มสืบเชื้อ ฝ่ายประสาน โทร.099-361-0239 มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรา New Era นะครับ #newEra #btu