พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวง-โกศโถ-ฉัตรเบญจาประกอบเกียรติยศ แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ วินิตเขตคำนวณ

299

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวง-โกศโถ-ฉัตรเบญจาประกอบเกียรติยศ ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวง และ เวลาพระราชทานเพลิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวิทย์ วินิตเขตคำนวณ ปม., ทช., ร.จ.พ. ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

16.00 น. วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาบำเพ็ญบุญ วัดเจีดย์สถาน (เหมืองผ่า) ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันอาทิตย์ ที่ 26-วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 พิธีสวดอภิธรรม
วันอังคารที่ 28 งดพิธีสวดอภิธรรม
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พิธีพระราชทานเพลิง ขอเชิญร่วมส่งสการ วิมานปราสาทนกการะเวก จำลองจากปราสาทส่งสการเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง ณ สุสานสันติวนา (สุสานบ้านเหมืองผา) ตำบลแม่ริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 12.30 น. เคลื่อนสรีระ ไปยังสุสานสันติวนา
เวลา 13.30 น. พิธีทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์บังสกุล และวางดอกไม้จันทร์
เวลา 14.00 น. พิธีพระราชทานเพลิง ปี่ กลองชนะ ประโคมประกอบเกียรติยศ

ประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิชย์ วินิจเขตคำนวณ

เกิดเมื่อ 22 ตุลาคม 2493 ภูมิลำเนาอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา :
• ประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนพระหฤทัย จังหวัดเชียงใหม่
• ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
• ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตร) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาโท M.S. (General Agricultural Science) จาก California Polytechnic State University, U.S.A.

ประวัติการรับราชการ :
• 20 พฤศจิกายน 2516 ตำแหน่งครูตรี วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก
• 30 กันยายน 2518 ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก
• 16 มีนาคม 2520 โอนมารับราชการตำแหน่งอาจารย์ ระดับ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีทางพืช คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
• 29 ธันวาคม 2521 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 5 ภาควิชาเทคโนโลยีทางพืช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
• 1 ตุลาคม 2525 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 ภาควิชาเทคโนโลยีทางพืช
คณะผลิตกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
• 1 ตุลาคม 2529 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาเทคโนโลยีทางพืช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
• 1 ตุลาคม 2531 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาเทคโนโลยีทางพืช
คณะผลิตกรรมการเกษตร
• 29 มกราคม 2535 แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองแผนงาน
สำนักงานอธิการบดี
• 26 มิถุนายน 2535 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ภาควิชาพืชไร่
คณะผลิตกรรมการเกษตร
• 26 มิถุนายน 2535 – 8 เมษายน 2536 แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
• 1 พฤษภาคม 2540 – 2 พฤษภาคม 2540 แต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
• 23 มกราคม 2541 แต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาพืชไร่ ในกรณีที่หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ลำดับที่ 2
• 12 ธันวาคม 2545 แต่งตั้งเป็นกรรมการประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร
• 21 กันยายน 2553 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร
• 1 ตุลาคม 2554 เกษียณอายุราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ :
• 5 ธันวาคม 2522​ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
• 5 ธันวาคม 2527​ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
• 5 ธันวาคม 2530​ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
• 5 ธันวาคม 2535​ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
• 5 ธันวาคม 2542​เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
• 5 ธันวาคม 2555 ​ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

รวมเวลาราชการและเวลาทวีคูณ 38 ปี 3 เดือน 20 วัน