“ประจวบ คงเหลือ” รับรางวัลเกียรติคุณ “ญาณสังวร คนดีศรีสยาม” บุคคลแบบอย่างที่สมควรได้รับการยกย่อง

607

 

คณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติองค์ราชัน โดยมีพลเอก พิจิตรกุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานอำนวยการโครงการฯ ซึ่งได้เสนอชื่อและพิจารณาให้ “คุณประจวบ คงเหลือ” เป็นบุคคลแบบอย่างที่สมควรได้รับการยกย่อง เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ“ ญาณสังวร คนดีศรีสยาม” รางวัลเกียรติคุณคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาทครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ สาขา “ผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีเด่น”

โดยนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ณ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งโล่รางวัลนี้สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานโล่รางวัลพระลัญจกร ญญส.ให้ไว้ ประดิษฐานไว้บนโล่รางวัลญาณสังวร เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่ผู้เข้ารับรางวัลรวมถึงองค์กรหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องสืบไป