‘ซีเมนส์’ จัดกิจกรรม CSR “Growing Seeds of Goodwill” ส่งเสริมแนวคิด “เกษตรทฤษฎีใหม่”

876

บริษัท ซีเมนส์ จำกัดจัดกิจกรรม CSR “Growing Seeds of Goodwill”นำพนักงานสานต่อพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในการส่งเสริมแนวคิด “เกษตรทฤษฎีใหม่” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกล ให้มีพื่นที่เพาะปลูกอย่างเพียงพอกับความต้องการในการนำมาให้นักเรียนบริโภค ผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำไปขายเป็นรายได้สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน ตชด. นเรศวร ป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์;

นายมาร์คุส ลอเรนซินี่ ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ซีเมนส์ จำกัด กล่าวถึงการจัดกิจกรรม CSR “Growing Seeds of Goodwill” ในครั้งนี้ว่า ซีเมนส์ มีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือด้านสังคมในทุกประเทศที่ซีเมนส์ดำเนินกิจการ ภายใต้โครงการ “Caring Hands” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนสังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม โดยในส่วนของซีเมนส์ประเทศไทย ซึ่งเติบโตอยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลานาน กว่า 100 ปี ได้มีกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนผ่านสภากาชาดไทยเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ และการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือประสบอุทกภัย พร้อมกันนี้ ยังได้จัดตั้งโครงการ “Widen the Little World” เพื่อให้เยาวชนในโรงเรียนชนบทห่างไกล ได้เรียนรู้โลกรอบๆ ตัว ผ่านการอ่านหนังสือ

สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการ “Caring Hands” ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ริเริ่มกิจกรรม “Sowing seed of Goodwill” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ที่ช่วยให้การจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางที่โรงเรียน ตชด.นเรศวร ป่าละอู ได้นำมาปฏิบัติเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียนใน ทั้งนี้ ซีเมนส์ ได้สนับสนุนการขยายพื้นที่การเพาะปลูกให้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียน โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่า การสนับสนุนด้วยการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ จะเป็นการช่วยพัฒนาให้เด็กมีความรับผิดชอบ และสามารถนำองค์ความรู้จากการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ไปใช้ในพื้นที่ของครอบครัว เพื่อให้สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ซีเมนส์ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนที่อยู่ห่างไกลในชนบท โดยเฉพาะการเรียนรู้ที่จะใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน มุ่งหวังให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในยุคดิจิตัลต่อไป

พันตำรวจตรีคำนึง สงสม ครูใหญ่ กล่าวว่า สำหรับโรงเรียน ตชด. นเรศวร ป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก่อตั้งขึ้นในปี …..เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงปฐมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๒๐๐ คน ครู ตชด. ๗ นาย ครูอัตราจ้าง ๑ คน และผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ๒ คน เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กไทยและเด็กไร้สัญชาติในชนบท เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และเป็นหนึ่งในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบัน ทางโรงเรียน แบ่งพื้นที่ของโรงเรียนออกเป็นสัดส่วน เพื่อการเลี้ยงสัตว์ อาทิ หมู ปลา เป็ด ไก่ และการปลูกพืช และไม้ผลเพื่อนำมาประกอบอาหาร หรือแบ่งจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาเป็นทุนสำหรับอาหารกลางวัน โดยในส่วนของสัตว์ที่เลี้ยงไว้นั้น ส่วนหนึ่งจะได้ผลผลิตนำมาปรุงอาหารให้กับนักเรียน เช่น ไข่เป็ด ไข่ไก่ และอีกส่วนหนึ่งจะจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อ เพื่อนำรายได้มาเป็นทุนสำหรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียน การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส จึงสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมแห่งนี้ที่เป็นอย่างมาก บริษัท ซีเมนส์ จำกัด เข้ามาให้บริการในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่าศตวรรษ เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้นำตลาดโลกในการใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ (automation) และการนำระบบดิจิตัลมาใช้กับการปฏิบัติงานในหลากหลายรูปแบบ โดยกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน กำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกๆ คนในสังคม ปัจจุบัน ซีเมนส์ ประเทศไทย ยังดูแลธุรกิจในประเทศกัมพูชาและประเทศพม่าด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here